• +84 28 38630088
  • phamtruongvu1111@gmail.com

"YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS" "YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS"
"YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS"
"YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS"

MHAir-00566

Customer Information

ID Order: MHAir-00566

Name: Phạm Trường Vũ

Name Company: abc

Email Address: phamtruongvu1111@gmail.com

Phone Number: (+84) 376293422

Order Information

Status: seller

Incoterms: fcafas

Commodity: 1123

HS Code: 1222

Status Brand: new

Quantity: 1111

Weight: 111

Demension: 111

Total Weight: 111

Port of Loading: 123

Port of Destination: 123

Custom service: export

Delivery Address: Hà Nội

Pick up Address: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Target_price: 123

Other: Kiểm tra chuyên nghành

Tình trạng đơn vận: Đã nhận đơn chờ lấy hàng

Get a quote Tracking