• +84 28 38630088
  • phamtruongvu1111@gmail.com

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI" BẢNG BÁO GIÁ THEO DÕI THEO DÕI BẢNG BÁO GIÁ "THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"
THEO DÕI BẢNG BÁO GIÁ "THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"
"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI" THEO DÕI BẢNG BÁO GIÁ

Hải quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất

Theo dự thảo Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, lực lượng Hải quan nơi có hàng nhập khẩu, xuất khẩu có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục hải quan, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát hàng nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định của pháp luật đối với chất ma túy, tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

Việc điều chế ma túy tổng hợp từ tiền chất đang trở nên hết sức phức tạp trên thế giới và cả Việt Nam. Trong ảnh: Ma túy tổng hợp được Hải quan Hà Nội và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì bắt giữ tháng 4/2021. Ảnh: Ngọc Linh.

Đơn xin nhập, xuất khẩu phải thống nhất

Hồ sơ và giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma túy, tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất được quy định tại Điều 21 của dự thảo Nghị định.

Cụ thể, các bộ quản lý chuyên ngành trong phạm vi, quyền hạn của mình quy định cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi, miễn trừ giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn thực hiện.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân cần nhập khẩu, xuất khẩu chất ma túy, tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất phải gửi đơn và hồ sơ xin phép đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, làm thủ tục cấp giấy phép.

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu bao gồm: văn bản cho phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu của nước có hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu;

Đơn xin phép nhập khẩu, xuất khẩu phải theo mẫu thống nhất của Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng.

Đơn xin phép phải thể hiện các nội dung: tên, địa chỉ tổ chức nhập khẩu, xuất khẩu; mục đích nhập khẩu, xuất khẩu; tên, địa chỉ nơi sản xuất, tên gọi, số lượng, hàm lượng chất ma tuý, tiền chất, thuốc cần nhập khẩu, xuất khẩu; phương tiện và điều kiện bảo đảm an toàn vận chuyển; thời gian và tên cửa khẩu hàng nhập khẩu, xuất khẩu sẽ đi qua.

Các tài liệu nêu trên nếu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ kèm theo bản dịch tiếng Việt công chứng và tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

Giấy phép phải gửi chi cục hải quan làm thủ tục

Trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn và hồ sơ xin phép hợp lệ, Bộ trưởng các bộ: Công an, Công Thương, Y tế, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu.

Giấy phép phải ghi rõ tên, địa chỉ tổ chức được phép nhập khẩu, xuất khẩu; tên gọi, hàm lượng, số lượng chất ma tuý, tiền chất, thuốc; thời hạn thực hiện việc nhập khẩu, xuất khẩu; tên cửa khẩu mà hàng nhập khẩu, xuất khẩu đi qua. Trường hợp không cấp giấy phép thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu được cấp cho từng lần nhập khẩu, xuất khẩu (trừ các tiền chất công nghiệp nhóm 2 theo phân loại của Bộ Công Thương) và có giá trị trong thời hạn ghi trong giấy phép. Trường hợp hết thời hạn ghi trong giấy phép nhưng việc nhập khẩu, xuất khẩu chưa thực hiện được thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan cấp giấy phép gia hạn.

Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu được gửi cho cơ quan, tổ chức xin phép nhập khẩu, xuất khẩu, chi cục hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu, xuất khẩu và gửi Bộ Tài chính, Bộ Công an để theo dõi, quản lý.

Việc cấp giấy phép nếu chưa được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, trong thời hạn chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ khi cấp giấy phép, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm gửi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tới cơ quan, tổ chức xin phép nhập khẩu, xuất khẩu, chi cục hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu, xuất khẩu và gửi Bộ Tài chính, Bộ Công an để theo dõi, quản lý.

Việc cấp giấy phép đã thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nhưng trong thời gian Bộ Công an chưa kết nối được với Cổng thông tin một cửa quốc gia, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi cấp giấy phép, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm gửi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tới Bộ Công an để theo dõi, quản lý.

Lực lượng Hải quan nơi có hàng nhập khẩu, xuất khẩu có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục hải quan, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát hàng nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện hàng nhập khẩu, xuất khẩu không đúng với nội dung giấy phép, lực lượng Hải quan cửa khẩu tạm dừng các thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu, lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền; đồng thời trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi phát hiện sai phạm thông báo ngay cho các cơ quan cấp phép và Bộ Công an để phối hợp quản lý, kiểm soát và xử lý.

Get a quote Tracking